Athens (Greece) – Acropolis Parthenon, National Library, Hellenic Parliament, Stoa of Attalos, Temple of Olympian Zeus, Panathenaic Stadium Kallimarmaron

Athens (Greece) - Acropolis, Parthenon

Athens (Greece) - National Library

Athens (Greece) - Hellenic Parliament

Athens (Greece) - Stoa of Attalos

Athens (Greece) - Temple of Olympian Zeus

Athens (Greece) - Panathenaic Stadium Kallimarmaron