Dortmund (Germany) – City Hall, Westfalenstadion

Dortmund (Germany) - Old City Hall

Dortmund (Germany) - Westfalenstadion

Dortmund (Germany) - Borussia

Dortmund (Germany) - Westfalenstadion LEGO